3

ЈАВЕН ПОВИК ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ,,КОВИД 2”

 

Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена во Службен весник на РСМ бр.121 од 03.06.2021 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје го објавува овој јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитите за 12 (дванаесет) месеци.

Со оглед на погоре наведеното, Ве повикуваме во рок од 7 дена од денот на објавувањето на овој јавен повик, да поднесете електронско барање до Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитот од „Ковид 2“ кредитната линија.

Барањето во Прилог 1 треба да ги содржи основните податоци за субјектот корисник на кредит: име на компанијата-кредитокорисник, матичен број на компанијата, број и датум на склучување на договорот.  Истото треба да биде потпишано од овластено лице со печат од субјектот корисник на кредит и во скенирана форма (pdf или слика) треба да биде прикачено на електронската форма за доставување на барањето до РБСМ.

Како услов за поднесување на барање за продолжување на рокот на отплата е до 01.07.2021 година, кредитокорисниците да немаат неподмирени доспеани обврски по основ на главница и камата.

Повикот важи заклучно со 18.06.2021 година, кога е последниот ден за поднесување на барањата.

Линкови:
– Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија
– Електронска форма за доставување на барањето до РБСМ

 

 

Прилог 1 – Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје
 

БАРАЊЕ
за продолжување на грејс-периодот и
рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

Од кредитокорисник _________________________________________________________ (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град),
со ЕМБС ________________ (матичен број), корисник на бескаматен кредит од ,,Ковид 2” кредитната линија,
со број на договор за кредит _________________________________ (број на договор во формат КФ/Дир/0/ХХ) од датум _________________ година.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнително 12 (дванаесет) месеци грејс-период на недоспеаната главница, и да се продолжи рокот на отплата на кредитот по основ на недоспеана главница за истиот период.

Изјавуваме дека немаме доспеана, а неплатена главница и камата по овој кредит.

 

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

(печат)

Управител/Овластено лице
с .р. потпис

телефон за контакт: _______________
е-маил адреса:  ___________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.

Барањето се доставува во скенирана форма на следниот линк .

За сите прашања обратете се на kreditiranje@mbdp.com.mk

за онлајн

ОНЛАЈН ОБУКА (КПУ)-МОДУЛ 2/2021

 

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на
еднодневна онлајн обука (КПУ-МОДУЛ 2/
2021)

Темите за предавањето ќе ги објавиме дополнително. 

Обуката ќе се одржи преку платформата ZOOM, со почеток во 10 часот на:

– 26 мај (среда) 2021 година 

Надоместокот изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%).

Обуката носи 8 КПУ часови за 2021 година.

ВИДИ ПРОГРАМА

Сите присутни ќе добијат материјали во електронска форма.

ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ЈА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СЛЕДНИОТ ЛИНК https://professionalaccount.mk/kpu/

Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на обуката, да ја пополните апликацијата и да извршите уплата на:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка: 210-0642103202-82
Цел на дознака: КПУ Модул 2-2021

Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:

 +389 2 3213 663

+389 2 3126 066

+389 70 20 55 73

+389 76 20 55 73 

 

flag-republic-of-macedonia-1158187_960_720

НЕРАБОТЕН ДЕН  – 13 Мај (четврток) 2021, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам

Согласно Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ“ бр.21/98 и 18/07), 13 Мај 2021 година (четврток), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија.

percentage-1924521_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец декември 2020 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,4%.
Месечната аконтација за декември 2020 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,4%.
Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец декември е најдоцна до 15 јануари 2021 година.
Честитка-2021 1

СРЕЌНА НОВА 2021 ГОДИНА

Изминатата година нè научи да си посакаме пред сè здравје, а потоа сè останато. Со надеж да останеме заедно и наредната година во добри деловни односи и добро расположение, Ви посакуваме среќа, успех и мигови за паметење!

Искрено,

Тимот на ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ

2

НАРОДНАТА БАНКА ЈА ОБЈАВИ РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија, ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година и истата изнесува 1,50%.

ЦРМ-ДЕ 1

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА (ОБРАЗЕЦ “ДЕ”)

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20, објавен е Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција.

Правилникот влезе во сила од 17 декември 2020 година.

Со измените и дополнувањата на Правилникот објавен е нов Образец “ДЕ”, односно стариот се заменува со нов, кој ќе се пополнува при поднесување на годишната сметка за 2020 година во Централниот регистар.

Централниот регистар известува дека новиот “Образец ДЕ” е веќе поставен во системот.

Известување од ЦРМ https://www.crm.com.mk/mk/vesti/soopshtenie-za-izmena-na-de-obrazetsot-za-godishna-smetka .

income-tax-4097292_960_720

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2021 ГОДИНА

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20 од 17.12.2020 година, објавено е даночното намалување за 2021 година врз основа на Законот за данокот на личен доход (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 и 290/20).

Согласно Објавата на министерот за финансии:

1. Даночното намалување утврдено во Законот за данокот на личен доход, за 2021 година на годишно ниво, изнесува 101.256,00 денари.

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија согласно Законот за данокот на личен доход месечно се утврдува во износ од 8.438,00 денари.

*****Даночното намалување за 2020 година изнесуваше 98.736 на годишно ниво, односно 8.228 месечно.

119215024_740466903218831_5921181792395570094_o 1

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ (ВТОРНИК) 2020 ГОДИНА

Преземете ја програмата за онлајн советувањето кое ќе се одржи на 22 декември (вторник) 2020 година преку ZOOM платформата со почеток во 10 часот.

ПРОГРАМА ПРЕЗЕМИ ТУКА

Надоместот за советувањето изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ 18%).

Доколку сакате да присуствувате, Ве молиме да се пријавите на следниот линк https://docs.google.com/forms/d/15g2Uk_c1Cwtgj3ku6X873LX7kj2qbJnYj4Hg2gpTcz4/edit .

sale-3112120_960_720

НАМАЛЕН ИЗНОСОТ НА КАМАТА ЗА ЈАВНИ ДАВАЧКИ ДО 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

Согласно Законот за дополнување на Законот за даночна постапка објавен во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 кој влезе во сила од 7 декември 2020 година, износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и наплатува камата во висина од 0,015% (намалена од 0,03%), за секој ден задоцнување до 31 март 2021 година.

Shopping Basket