news-1028793_960_720

Централен регистар го продолжи рокот за поднесување на годишна сметка

Во продолжение е известувањето од ЦРМ:

“Почитувани,
Согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, кои се однесуваат за продолжување на рокот за поднесување на годишна сметка за 2021 година, поради заштита и превенција од вирусот covid-19, Ве известуваме дека Централниот регистар одлучи да излезе во пресрет на барањето на обврзниците за поднесување на годишна сметка и на сметководителите со продолжување на рокот за 10 дена, како за хартиено така и за електронско поднесување на годишни сметки.

Крајниот рок за поднесување на годишна сметка во хартиена форма ќе биде до 10.03 2022 година, со работно време на сите канцеларии на Централниот регистар од 08:00 до 16:00 часот, додека крајниот рок за поднесување на годишната сметка во електронска форма ќе биде до 25.03.2022 година до 24 часот.

Централниот регистар како сервисно ориентирана институција која секогаш ги зема во предвид барањата и потребите на странките и нашите корисници, во рамките на законските можности трета година по ред го продолжува рокот за поднесување на годишните сметки поради зголемениот број на позитивни случаи од Корона вирус. Сакаме да напоменеме дека минатата година приемот на годишните сметки го следеше трендот како и изминатите години, па во законски предвидениот рок во Централен регистар беа поднесени 95% годишни сметки.

Одлуката за пролонгирање на рокот е во согласност со член 477 став 1 од Законот за трговски друштва.

Повеќе информации за поднесување на годишна сметка

Со Почит,
Централен регистар на Република Северна Македонија”.

Линк до соопштението

 

balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 4,6% – МДБ

Согласно денешната (14.02.2022 година) информација од Државниот завод за статистика процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,6%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2022 година е најдоцна до 15 ФЕВРУАРИ 2022 година.

balloon-395598_960_720

Процент на кумулативниот пораст на цените на мало за декември 2021

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец декември 2021 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,3%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2021 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2020 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 4,3%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2021 година е најдоцна до 15 ЈАНУАРИ 2022 година.

news-1644696_960_720

Поднесување на барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со претворањето на финансиката поддршка во грант.

Соопштението е во прилог:

“Барање за претворање на финансиската поддршка во грант се поднесува најдоцна до 15.01.2022 година преку системот е-Даноци

 1. Работодавачите (правни лица и самовработени лица за своите вработени) кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати за вработените, согласно Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија’’, број 85/21), а ги исполниле условите од членот 9 став 3, можат да поднесат Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант „образец Б-ПФПГ“.
  – Работодавачите, образецот Б-ПФПГ, задолжително го поднесуваат преку системот е-Даноци.
  – Барањата се поднесуваат најдоцна до 15.01.2022 година
  – Прилозите кон Барањето, фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите задолжително се доставуваат до надлежната Регионална дирекција на УЈП каде се администрира обврзникот во хартиена форма.
 2. Физички лица кои вршат самостојна дејност кои го искористиле правото на финансиска поддршка (за самите носители на дејноста) , согласно Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија’’, број 85/21), а ги исполниле условите од членот 8 став 3, треба да поднесат Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант „образец Б-ПФПГ/СВД“.
  – Физички лица кои вршат самостојна дејност, образецот Б-ПФПГ/СВД задолжително го поднесуваат преку системот е-Даноци.
  – Барањата се поднесуваат најдоцна до 15.01.2022 година.
  – Прилозите кон Барањето, фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите задолжително се доставуваат до надлежната Регионална дирекција на УЈП каде се администрира обврзникот во хартиена форма.

Напомена:
На даночниот обврзник регистриран за целите на ДДВ во грант му се претвора износот на набавеното добро без пресметаниот данок на додадена вредност, додека пак во случаите кога набавуваат добра за кои даночниот обврзник нема право на одбивка на претходен данок во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност.
На даночниот обврзник нерегистриран за целите на ДДВ за набавените добра во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност

Корисни информации:

 • Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година (види линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/415)
 • Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, за месеците февруари и март 2021 година (види линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/416″.

Линк од соопштението http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/888

news-1644696_960_720

Даночно намалување на данок на личен доход за 2022 година

Во “Службен весник на РСМ” бр. 303/21, врз основа на член 10 став (4) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19, 290/20 и 85/21), објавено е даночното намалување за 2022 година, и тоа:

1. Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2022 година на годишно ниво, изнесува 105.456,00 денари.


 2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 8.788,00 денари, согласно со член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.

3

ЈАВЕН ПОВИК ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ,,КОВИД 2”

 

Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена во Службен весник на РСМ бр.121 од 03.06.2021 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје го објавува овој јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитите за 12 (дванаесет) месеци.

Со оглед на погоре наведеното, Ве повикуваме во рок од 7 дена од денот на објавувањето на овој јавен повик, да поднесете електронско барање до Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитот од „Ковид 2“ кредитната линија.

Барањето во Прилог 1 треба да ги содржи основните податоци за субјектот корисник на кредит: име на компанијата-кредитокорисник, матичен број на компанијата, број и датум на склучување на договорот.  Истото треба да биде потпишано од овластено лице со печат од субјектот корисник на кредит и во скенирана форма (pdf или слика) треба да биде прикачено на електронската форма за доставување на барањето до РБСМ.

Како услов за поднесување на барање за продолжување на рокот на отплата е до 01.07.2021 година, кредитокорисниците да немаат неподмирени доспеани обврски по основ на главница и камата.

Повикот важи заклучно со 18.06.2021 година, кога е последниот ден за поднесување на барањата.

Линкови:
– Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија
– Електронска форма за доставување на барањето до РБСМ

 

 

Прилог 1 – Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје
 

БАРАЊЕ
за продолжување на грејс-периодот и
рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

Од кредитокорисник _________________________________________________________ (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град),
со ЕМБС ________________ (матичен број), корисник на бескаматен кредит од ,,Ковид 2” кредитната линија,
со број на договор за кредит _________________________________ (број на договор во формат КФ/Дир/0/ХХ) од датум _________________ година.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнително 12 (дванаесет) месеци грејс-период на недоспеаната главница, и да се продолжи рокот на отплата на кредитот по основ на недоспеана главница за истиот период.

Изјавуваме дека немаме доспеана, а неплатена главница и камата по овој кредит.

 

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

(печат)

Управител/Овластено лице
с .р. потпис

телефон за контакт: _______________
е-маил адреса:  ___________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.

Барањето се доставува во скенирана форма на следниот линк .

За сите прашања обратете се на kreditiranje@mbdp.com.mk

за онлајн

ОНЛАЈН ОБУКА (КПУ)-МОДУЛ 2/2021

 

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на
еднодневна онлајн обука (КПУ-МОДУЛ 2/
2021)

Темите за предавањето ќе ги објавиме дополнително. 

Обуката ќе се одржи преку платформата ZOOM, со почеток во 10 часот на:

– 26 мај (среда) 2021 година 

Надоместокот изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%).

Обуката носи 8 КПУ часови за 2021 година.

ВИДИ ПРОГРАМА

Сите присутни ќе добијат материјали во електронска форма.

ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ЈА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СЛЕДНИОТ ЛИНК https://professionalaccount.mk/kpu/

Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на обуката, да ја пополните апликацијата и да извршите уплата на:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка: 210-0642103202-82
Цел на дознака: КПУ Модул 2-2021

Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:

 +389 2 3213 663

+389 2 3126 066

+389 70 20 55 73

+389 76 20 55 73 

 

flag-republic-of-macedonia-1158187_960_720

НЕРАБОТЕН ДЕН  – 13 Мај (четврток) 2021, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам

Согласно Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ“ бр.21/98 и 18/07), 13 Мај 2021 година (четврток), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија.

percentage-1924521_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец декември 2020 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,4%.
Месечната аконтација за декември 2020 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,4%.
Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец декември е најдоцна до 15 јануари 2021 година.
Честитка-2021 1

СРЕЌНА НОВА 2021 ГОДИНА

Изминатата година нè научи да си посакаме пред сè здравје, а потоа сè останато. Со надеж да останеме заедно и наредната година во добри деловни односи и добро расположение, Ви посакуваме среќа, успех и мигови за паметење!

Искрено,

Тимот на ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ

Shopping Basket