webinar-2636738_1280

КПУ МОДУЛ 2/2024

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на еднодневна онлајн обука КПУ Модул 2/2024.

Обуката ќе се одржи преку платформата ZOOM, со почеток во 10 часот на:

– 28 мај (вторник) 2024 година и
– 30 мај (четврток) 2024 година.

Може да се пријавите за еден од двата термини и со посета на оваа обука се стекнувате со 8 КПУ часови за сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Надоместокот изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%).

Сите присутни ќе добијат материјали во електронска форма.

Програмата, односно темите на обуката се во согласност со донесената годишна програма за континуирано професионално усовршување  за 2024 година и се одобрени од Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ.

Види известување од ИСОС

ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ЈА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СЛЕДНИОТ ЛИНК:

ПРИЈАВА 

ПРОГРАМА

ПРОФАКТУРА

Линкот за приклучување ќе Ви биде доставен еден ден пред почетокот на предавањето, на меjл адресите кои ќе ги оставите при регистрација.

ВАЖНO:

Евиденцијата која правните лица ја водат задолжително ја доставуваат до Институтот, во хартиена односно енкриптирана форма, во рок од 8 дена по спроведување на обуката.

Затоа Ве молиме уредно да се пријавите и надоместокот за КПУ да го платите минимум еден (1) ден пред одржување на обуката.

Податоци за уплата:

НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка:210-0642103202-82
Цел на дознака: Модул 2-2024

Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:

+389 2 3213 663
+389 2 3126 066
+389 70 20 55 73
+389 75 20 55 73
+389 76 20 55 73

 

balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2024 (МДБ)

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2024 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2024 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 1,6%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2024 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2023 (АОП 56 од ДБ за 2023 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 1,6%.

Рoкот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2024 година е најдоцна до 15 МАЈ 2024 година.

 

balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2024 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2024 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 1,2%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2024 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2023 (АОП 56 од ДБ за 2023 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 1,2%.

Рoкот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2024 година е најдоцна до 15 АПРИЛ 2024 година.

Напомена: Во однос на аконтациите за данокот на личен доход на вршителите на самостојна дејност рокот за плаќање за месец МАРТ 2024 е исто така до 15 АПРИЛ 2024 година, но налозите за плаќање се генерираат од УЈП и може да се најдат во системот на е-ПДД во делот аконтативна пресметка – преглед.

 

 

glasses-5146199_960_720

ОБЈАВЕН НОВ ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО

Во ”Службен весник на РСМ” бр. 75/24 објавен е:

  • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВО.

Со овој правилник се пропишува начинот на водење сметководство.

Сметководството се води во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти.

Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат:

-Меѓународните сметководствени стандарди (МСС),

-Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ),

-Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и

-Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Меѓународните стандарди се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за водење сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, односно од денес, 4 април a ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година.

 

ПРЕЗЕМИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК

 

discount-1010906_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2024 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2024 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,8%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2024 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2023 (АОП 56 од ДБ за 2023 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 0,8%.

Рoкот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2024 година е најдоцна до 15 МАРТ 2024 година.

Напомена: Во однос на аконтациите за данокот на личен доход на вршителите на самостојна дејност рокот за плаќање за месец ФЕВРУАРИ 2024 е исто така до 15 МАРТ 2024 година, но налозите за плаќање се генерираат од УЈП и може да се најдат во системот на е-ПДД во делот аконтативна пресметка – преглед.

 

info-1459077_960_720

ПОДАТОЦИ ЗА МПИН ЗА 2024 ГОДИНА

 

Во денешното соопштение (23.01.2024) на ДЗС број 4.1.24.08 објавена е просечната исплатена месечна бруто плата за ноември 2023 година, кој податок кој Ви е потребен за МПИН за пресметка на платите почнувајќи од платата за месец јануари 2024 година.
ПОДАТОК ЗА МПИН ЗА 2024

(Просечна месечна бруто плата по вработен за ноември 2023 година согласно соопштението од ДЗС објавено во јануари на 23.01.2024 година)

57.609
МЕСЕЧНО ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2023 ГОДИНА 9.540
Стапките на придонеси за 2024 година остануваат исти како и за 2023 година
Вид на придонес Стапка
ЗА ПИО 18,8%
ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 7,5%
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 0,5%
ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 1,2%
ВКУПНО 28%
webinar-2636738_1280

КПУ 1/2024 за ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

Почитувани,

ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ Ве поканува на еднодневна онлајн обука КПУ Модул 1/2024 за ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА.

Обуката ќе се одржи преку платформата ZOOM, со почеток во 10 часот на:
– 30 ЈАНУАРИ (ВТОРНИК) 2024 ГОДИНА,
– 6 ФЕВРУАРИ (ВТОРНИК) 2024 ГОДИНА.

Може да се пријавите за еден од двата термини и со посета на оваа обука се стекнувате со 8 КПУ часови за сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Надоместокот изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%).

Сите присутни ќе добијат материјали во електронска форма.

ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ЈА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

КПУ Модул 1 – 2024 (google.com)

ПРОГРАМА

ПРОФАКТУРА

Линкот за приклучување ќе Ви биде доставен еден ден пред почетокот на предавањето, на меjловите кои ќе ги оставите при регистрација.

Ве молиме најдоцна 3 дена пред почетокот на обуката, да ја пополните апликацијата и да извршите уплата на:
НЛБ Банка АД Скопје
Трансакциска с-ка:210-0642103202-82
Цел на дознака: Модул 1-2024
Сите дополнителни информации може да ги добиете на следните телефонски броеви:
+389 2 3213 663
+389 2 3126 066
+389 70 20 55 73
+389 75 20 55 73
+389 76 20 55 73

 

info-147927_960_720

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ЗА 2024 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Во “Службен весник на РСМ” бр. 263/23 од 12 декември 2023 година објавено е даночото намалување за 2024 година (лично ослободување) врз основа на данокот на личен доход, односно по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19, 290/20, 85/21 и 274/22), министерот за финансии

 

О Б Ј А В У В А

1.Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2024 година на годишно ниво, изнесува 114.480,00 денари.

2.Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 9.540,00 денари, согласно со член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.

 

Напомена: Месечното даночно намалување за 2023 година изнесуваше 9.038 денари, а на годишно ниво 108.456 денари.

balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ОКТОМВРИ 2023 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ОКТОМВРИ 2023 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 6,7%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ОКТОМВРИ 2023 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2022 (АОП 56 од ДБ за 2022 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 6,7%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ОКТОМВРИ 2023 година е најдоцна до 15 НОЕМВРИ 2023 година.

Напомена: Во однос на аконтациите за данокот на личен доход на вршителите на самостојна дејност рокот за плаќање за месец ОКТОМВРИ е исто така до 15 НОЕМВРИ 2023 година, но налозите за плаќање се генерираат од УЈП и може да се најдат во системот на е-ПДД во делот аконтативна пресметка – преглед.

 

empty grocery cart in an empty supermarket

ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКА

Во “Службен весник на РСМ” бр.192/23 објавена е:

–  ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКА.

Оваа одлука влезе  во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, односно од 14 септември.

Со оваа одлука се забранува на трговците кои вршат трговија на мало на земјоделски и прехранбени производи да нудат акциска продажба (акција) и промотивна продажба (промоција), со исклучок на алкохолни и безалкохолни пијалоци, при нивно ставање во промет.

Забраната на стоките од оваа одлука ќе сеприменува до 30 ноември 2023 година.

ПРЕЗЕМИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК СО ОДЛУКА