МДБ

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2023 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2023 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 5,3%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2023 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2022 (АОП 56 од ДБ за 2022 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 5,3%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец АПРИЛ 2023 година е најдоцна до 15 МАЈ 2023 година.

graph-163509_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2023 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2023 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 5%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2023 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2022 (АОП 56 од ДБ за 2022 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 5%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2023 година е најдоцна до 15 АПРИЛ 2023 година.

info-146075_960_720

ИСПРАВКА ОД СТРАНА НА МТСП НА ОБЈАВАТА ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ВО БРУТО ИЗНОС ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

Почитувани,

Во “Службен весник на РСМ” бр. 65/23, објавена е:

– ИСПРАВКА  НА ОБЈАВАТА ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ВО БРУТО ИЗНОС ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА.

Со оваа исправка Министерството за труд и социјална политика се коригираше односно ја разјасни Објавата за висината на минималната плата во која БЕШЕ НАВЕДЕНО дека почнувајќи од април 2023 висината на новата бруто плата изнесува 29.739 денари.

Ние на денот на Објавата на минималната плата во “Службен весник на РСМ” бр. 58/23,  Ве известивме со наш став и формална подлога од Законот за минималната плата на РСМ дека новиот износ на минималната плата (20.175 нето и 29.739 бруто) ќе започне да се применува со исплата на платата за месец март 2023 година.

ТУКА МОЖЕ ДА СЕ ПОТСЕТИТЕ НА НАШЕТО ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПРЕЗЕМИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК СО  ИСПРАВКА 

discount-1010906_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2023 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2023 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,9%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2023 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2022 (АОП 56 од ДБ за 2022 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 4,9%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2023 година е најдоцна до 15 МАРТ 2023 година

discount-1010906_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2023 (МДБ)

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2023 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 13%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2023 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2021 (АОП 56 од ДБ за 2021 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 13%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2023 година е најдоцна до 15 ФЕВРУАРИ 2023 година.

info-146075_960_720

ОБЈАВЕНИ СЕ ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТРИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Во “Службен весник на РСМ” бр.14/23, објавени се формата и содржината на регистрите согласно Законот за вршење сметководствени работи и тоа:
– РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРИПРАВНИЦИ,
– РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ – СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ-ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ДРУШТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И
– РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СПРОВЕДУВААТ ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ.

ПРЕЗЕМИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК

 

balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ДЕКЕМВРИ 2022

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 12,6%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2022 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2021 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 12,6%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2022 година е најдоцна до 15 ЈАНУАРИ 2023 година.

fireworks-1953253_960_720

СРЕЌНА НОВА 2023 ГОДИНА

Драги наши,

Ви ја честитаме Новата 2023 година и празниците кои следат! Да сме заедно уште долго и заедно да создаваме вредности.

Искрено,

Тимот на ПРОФЕСИОНАЛ АКАУНТ