2

НАРОДНАТА БАНКА ЈА ОБЈАВИ РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија, ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година и истата изнесува 1,50%.

ЦРМ-ДЕ 1

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА (ОБРАЗЕЦ “ДЕ”)

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20, објавен е Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција.

Правилникот влезе во сила од 17 декември 2020 година.

Со измените и дополнувањата на Правилникот објавен е нов Образец “ДЕ”, односно стариот се заменува со нов, кој ќе се пополнува при поднесување на годишната сметка за 2020 година во Централниот регистар.

Централниот регистар известува дека новиот “Образец ДЕ” е веќе поставен во системот.

Известување од ЦРМ https://www.crm.com.mk/mk/vesti/soopshtenie-za-izmena-na-de-obrazetsot-za-godishna-smetka .

income-tax-4097292_960_720

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2021 ГОДИНА

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20 од 17.12.2020 година, објавено е даночното намалување за 2021 година врз основа на Законот за данокот на личен доход (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 и 290/20).

Согласно Објавата на министерот за финансии:

1. Даночното намалување утврдено во Законот за данокот на личен доход, за 2021 година на годишно ниво, изнесува 101.256,00 денари.

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија согласно Законот за данокот на личен доход месечно се утврдува во износ од 8.438,00 денари.

*****Даночното намалување за 2020 година изнесуваше 98.736 на годишно ниво, односно 8.228 месечно.

119215024_740466903218831_5921181792395570094_o 1

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ (ВТОРНИК) 2020 ГОДИНА

Преземете ја програмата за онлајн советувањето кое ќе се одржи на 22 декември (вторник) 2020 година преку ZOOM платформата со почеток во 10 часот.

ПРОГРАМА ПРЕЗЕМИ ТУКА

Надоместот за советувањето изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ 18%).

Доколку сакате да присуствувате, Ве молиме да се пријавите на следниот линк https://docs.google.com/forms/d/15g2Uk_c1Cwtgj3ku6X873LX7kj2qbJnYj4Hg2gpTcz4/edit .

sale-3112120_960_720

НАМАЛЕН ИЗНОСОТ НА КАМАТА ЗА ЈАВНИ ДАВАЧКИ ДО 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

Согласно Законот за дополнување на Законот за даночна постапка објавен во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 кој влезе во сила од 7 декември 2020 година, износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и наплатува камата во висина од 0,015% (намалена од 0,03%), за секој ден задоцнување до 31 март 2021 година.

Slika-finance

ОБРАЗЕЦОТ ДЛД-ОМА/1 ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДЛД Е ПОСТАВЕН ВО Е-ПДД И РОКОТ ЗА НЕГОВО ПОДНЕСУВАЊЕ Е ПРОДОЛЖЕН ЗАКЛУЧНО СО 14 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Известување од Управата за јавни приходи:

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДЛД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Пристапот до Барањето за потполнување и поднесување можете да го пронајдете во главното мени во Доход од вршење самостојна дејност/ДЛД-ОМА/1*

Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници кои остваруваат доход од вршење на самостојна дејност, дека на системот ,,е- Персонален данок,, е поставено Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход.

Користењето на правото се однесува на даночните обврзници кои остваруваат доход од самостојна дејнoст, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија доколку ги исполнуваат следните услови

  • даночниот обврзник – работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените;
  • вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година, и/или даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

За остварување на правото, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност(образецот ДЛД-ОМА/1) до Управата за јавни приходи, најдоцна до 5-ти наредниот месец за месецот за кој што обврзникот бара ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk, а комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 10 дена од денот на доставувањето на барањето. Поднесувањето на барањето за месец ноември ќе биде дозволено заклучно со 14.12.2020 година.

Линк од известувањето: http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/830 .

taxes-646512_960_720

ОБЈАВЕНИ ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ

Во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 објавени се:

  • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка,
  • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход и
  • Закон за дополнување на Законот за даночна постапка.

Законите влегоа во сила од 7 декември 2020 година, а некои одредби ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година.

denari_0 (1)

ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ ОД РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ Е ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници е ОБЈАВЕН во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 и влезе во сила од 7 декември 2020 година.

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ВО РОК ОД 8 ДЕНА, ОДНОСНО ДО 15 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТРИЈАТ НА ВЛАДАТА РСМ НА СТРАНИЦАТА WWW.KUPUVAMDOMASNO.GOV.MK, ЈА ОБЈАВУВА КОНЕЧНАТА ЛИСТА НА КОРИСНИЦИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА. Дали сте корисници ќе може да проверите со впишување на Вашиот ЕМБГ. 

Во Законот е пропишано дека подзаконски акти треба да се донесат во рок од пет дена од влегување во сила на Законот.

За повеќе информации проверете ги Вашите претплатнички електронски адреси.

 

 

percentage-1924521_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец ноември 2020 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,3%, исто како и за месец октомври 2020 година.
Месечната аконтација за ноември 2020 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,3%.
Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ноември е најдоцна до 15 декември 2020 година.
5742876

ТРЕТА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА СО ГРАНТ КОМПОНЕНТА ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА- “КОВИД 3”

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, денес, 7 декември 2020 година, го објави следниот:

 ЈАВЕН ПОВИК бр.1
ФОНД ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на
микро и мали претпријатија погодени од Ковид-19
(Ковид-3)

Кредитните барања за јавниот повик се доставуваат 15 дена, со почеток од 16 декември 2020 година од 00:01 часот до 30 декември 2020 година во 23:59 часот.

Повикот може да го погледнете на следниот линк https://mbdp.com.mk/mk/vesti/687-1-7 .