tax

ПОСТАВЕН Е ОБРАЗЕЦОТ ДД-ОМА/1 ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА И ПРОЛОНГИРАН Е РОКОТ ЗА НЕГОВО ПОДНЕСУВАЊЕ ДО 14 ДЕКЕМВРИ

Управата за јавни приходи известува дека на Е-ДАНОЦИ е поставен образецот ДД-ОМА/1. Согласно измените во Законот за данок на добивка објавен во Службен Весник на РСМ, бр. 290 од 07.12.2020 година обврзниците на данокот на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на корона-вирусот COVID-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година.

Користењето на ова право се однесува на даночните обврзници кои ги исполнуваат следниве услови:

  • даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од плаќање на аконтациите во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените,
  • вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 година во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година или – даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

За остварување на ова право даночните обврзници поднесуваат барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка образец ДД-ОМА/1 до Управата за јавни приходи најдоцна до петти наредниот месец за месецот за којшто обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка за временскиот период за кој побаруваат ослободување. Со цел да овозможи даночните обврзници да поднесат барања за ослободување од плаќање на месечни аконтации и за месец ноември 2020 година, рокот за поднесување на образецот ДД-ОМА/1 се продолжува до 14 декември 2020.
Поднесувањето на барањето образец ДД-ОМА/1 се врши преку системот „е-Даноци“ на Управата за јавни приходи, а Управата за јавни приходи ја потврдува комплетноста во рок од десет дена од денот на доставување на барањето.

Даночниот обврзник кој го искористил правото на ослободување од плаќање на аконтации за данок на добивка а не ги исполнил условите за тоа согласно Законот за данок на добивка, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на добивка што не ги платил, и камата согласно со Законот за даночна постапка.

Линк до соопштението http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/829.

 

taxes-646512_960_720

ОБЈАВЕНИ ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ

Во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 објавени се:

  • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка,
  • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход и
  • Закон за дополнување на Законот за даночна постапка.

Законите влегоа во сила од 7 декември 2020 година, а некои одредби ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година.

denari_0 (1)

ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ ОД РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ Е ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници е ОБЈАВЕН во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 и влезе во сила од 7 декември 2020 година.

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ВО РОК ОД 8 ДЕНА, ОДНОСНО ДО 15 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТРИЈАТ НА ВЛАДАТА РСМ НА СТРАНИЦАТА WWW.KUPUVAMDOMASNO.GOV.MK, ЈА ОБЈАВУВА КОНЕЧНАТА ЛИСТА НА КОРИСНИЦИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА. Дали сте корисници ќе може да проверите со впишување на Вашиот ЕМБГ. 

Во Законот е пропишано дека подзаконски акти треба да се донесат во рок од пет дена од влегување во сила на Законот.

За повеќе информации проверете ги Вашите претплатнички електронски адреси.

 

 

percentage-1924521_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец ноември 2020 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,3%, исто како и за месец октомври 2020 година.
Месечната аконтација за ноември 2020 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,3%.
Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ноември е најдоцна до 15 декември 2020 година.
5742876

ТРЕТА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА СО ГРАНТ КОМПОНЕНТА ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА- “КОВИД 3”

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, денес, 7 декември 2020 година, го објави следниот:

 ЈАВЕН ПОВИК бр.1
ФОНД ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на
микро и мали претпријатија погодени од Ковид-19
(Ковид-3)

Кредитните барања за јавниот повик се доставуваат 15 дена, со почеток од 16 декември 2020 година од 00:01 часот до 30 декември 2020 година во 23:59 часот.

Повикот може да го погледнете на следниот линк https://mbdp.com.mk/mk/vesti/687-1-7 .

makedonsko-zname-razveano

НЕРАБОТЕН ДЕН – 8 декември 2020 “Св. Климент Охридски” 

Согласно Законот за празниците на РМ  („Службен весник  на  РМ„ бр.21/98 и 18/07), 8 декември 2020 година (вторник), ‘’Св. Климент Охридски”, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија.

red-tax-text-digital-wallpaper

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА

Во собраниска процедура се наоѓа Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.

Предлог Законот ги содржи следните решенија:

1. Ослободување од плаќање на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година за обврзниците кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на коронавирусот COVID-19.

2. Доуредување на непризнаените расходи за даночни цели, односно пропишување на одредби согласно кои премиите за доброволно здравствено осигурување (дополнително и приватно здравствено осигурување) на вработените лица и платените лабораториски тестови за COVID-19 до одреден износ се признати трошоци за даночни цели.

3. Подолг период на пренесување на загубата за обврзниците кои во текот на 2020 и 2021 година ќе остварат загуба од работењето.

4. Зголемување на прагот согласно кој субјектите би биле дел од режимот на неоданочување со данок на добивка за 2020 година ќе бидат ослободени од плаќање на данок на вкупен приход.

5. Зголемување на прагот согласно кој субјектите би влегле во режимот на вкупен приход во 2020 година, ќе имаат можност да се определат дали ќе плаќаат данок на вкупен приход или данок на добивка.

6. Укинување на условот за претходно покривање на загубата согласно Законот за трговски друштва, за обврзникот да има право да ја пренесе загубата во идните даночни периоди и

7. Доуредување на бројот на спортски субјекти на кои даночните обврзници може да им донираат финансиски средства и да го користат правото на намалување на пресметаниот данок на добивка.

За повеќе информации прверете ги Вашите претплатнички електронски адреси.

 

unnamed 1

ПРВ ДАНОЧЕН ПЕРИОД ЗА КОЈ ВАЖИ ОДРЕДБАТА ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДДВ Е ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

Рокот за плаќање на пресметаниот и пријавен данок на додадена вредност почнувајќи со даночниот период октомври 2020 година се продолжува за 5 дена, односно за октомври 2020 година беше најдоцна до 30 ноември 2020 година.
Овој период е прв за кој се применува продолжен рок за плаќање на пресметаниот и пријавен ДДВ во даночната пријава (образец ДДВ 04). Оваа одредба за продолжениот рок ќе трае до 31 декември 2021 година, односно последен даночен период за плаќање на ДДВ со продолжен рок е ноември 2021 година.
Соопштение и од УЈП за измените и дополнувањата на Законот за ДДВ кои се однесуваат на продолжениот рок за плаќање на пресметаниот и пријавен ДДВ кои влегоа во сила од 9 ноември 2020 година на следниот линк: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/827.
Slika-finance

ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ ОД РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ Е ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА

Предлог Законот за за финансиска поддршкана граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници по скратена постапка е во собраниска процедура.
Граѓаните ќе можат да проверат дали се корисници на финансиска поддршка на веб страната www.kupuvamdomasno.gov.mk на Конечната листа на корисници на финансиска поддршка која треба да се објави во рок од 8 дена, а за самохраните родители во рок од 20 дена од денот на влегување во сила на Законот.
Со Предлог Законот се уредуваат условите и процедурата за еднократна финансиска поддршка во износ од 6000 денари која граѓаните од повеќе категории дефинирани со Предлог Законот треба да ја добијат на своите трансакциски сметки.
Мерката ќе се реализира преку исплаќање на средства на постоечка трансакциска сметка на граѓаните кои веќе поседуваат сметка во банка и дебитна картичка за користење на средствата од истата. За граѓаните кои немаат трансакциска сметка во банка, средствата ќе бидат исплатени на трансакциска сметка која ќе треба да ја отворат кај една од банките која склучила договор со Владата, при што во овој случај банките ќе треба да издадат дебитна картичка од причина што примената финансиска поддршка може да се користи исклучиво со употреба на дебитна платежна картичка.
Износот треба да се потроши само за купување на македонски производи и услуги од субјектите кои ќе се најдат на Листата на даватели македонски производи и услуги за што треба сами да апилицираат во рок од 5 дена од објавување на јавниот повик од страна на Владата.
Со оглед на тоа дека во Предлог Законот како краен датум во кој треба да се потрошат средствата е наведен 25 декември 2020 година, очекуваме што е можно побрзо негово усвојување и објавување, за што останува да следиме и да Ве известиме на Вашите претплатнички електронски адреси.