guitarist-768532_960_720

Јавен повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници

Институција која огласува:
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
25.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и во рамки на шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија и за излез од КОВИД-19 економската криза, а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ

1. Предмет

Предмет на финансиската поддршка на естрадните уметници е еднократна исплата на финансиски средства во нето износ од 30.750 денари по лице.

Јавниот повик за доделување финансиска поддршка на естрадните уметници има цел да обезбеди финансиска поддршка на естрадни уметници кои поради влијанието на Пандемијата во текот на 2020 година биле спречени да обавуваат дејност.

2. Право на учество

Право на учество на јавниот повик имаат сите естрадни уметници кои во текот на 2020 година имале просечен месечен нето приход понизок од 15.000 денари.

На повикот немаат право на учество:

 • Лица кои на 31.12.2020 се корисници на пензија;
 • Лица кои во текот на 2020 година биле во редовен работен однос;
 • Лица корисници на социјална помош од програмите за поддршка на социјално ранливите категории на Министерството за Труд и Социјална Политика.

3. Образец за аплицирање 

Естрадните уметници до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој јавен повик.

4. Оценување на пристигнатите пријави:

Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерство за Култура ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Владата на Република Северна Македонија во рок од три дена од денот на усвојувањето на конечната листа, на својата веб страница ќе ја објави листата на естрадни уметници кои го оствариле правото на финансиска поддршка согласно овој јавен повик.

5. Начин и рок за аплицирање 

Пријавата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од страна на естрадниот уметник, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.
Во прилог на пријавата треба да се достави:

 • Годишна Даночна Пријава за 2020 година

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ”

Пријавите кои не се доставени во рокот утврден во овој јавен повик, кои не се пополнети на образецот кој е составен дел од овој јавен повик и кои се нецелосно пополнети, односно кои не ги содржат потребните податоци од овој јавен повик, нема да бидат разгледувани.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 мај 2021 година, 16:00 часот. 

Пропратни документи:
children-479692_960_720

Jавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта

Институција која огласува:
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
25.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021 , а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата,  Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ИГРОТЕКИ И ПРИВАТНИ ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА

Владата на Република Северна Македонија објавува повик за финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта во рамки на шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија и за излез од КОВИД-19 економската криза.
Повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта кои беа затворени со одлука на Владата за целосна забрана за посетители – гости.

 1. Предмет на поддршка: Финансиска поддршка на игротеките и приватните детски одморалишта кои беа затворени со Одлука на Владата.
 2. Право на учество имаат сите регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта кои се регистрирани и приоритетна дејност им е:
  • 93.29 Останати забавни и рекреативни дејности неспомнати на други места
  • 55.20 Одморалишта и останати објекти за пократок престој
 3. Износ на поддршка 
  Основа за пресметка на поддршката се земаат просечните месечни приходи остварени во 2019 година. Висината на поддршката се пресметува како износ од 30% од просечниот месечен приход. За субјектите кои ќе поднесат пријава на овој повик, а кои се регистрирани во текот на 2019 година основ за пресметка се просечните месечни приходи од денот на основање до крај на 2019 година. Дополнително, секој регистриран активен субјект ќе добие финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен, според бројот на ефективни работни часови, со пресек на 31.12.2020.
 4. Посебни услови за користење на финансиската помош
  Секој правен субјект кој ќе аплицира и на кој ќе му бидат исплатени средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 има намален број на вработени споредено со 31.12.2020 тогаш има обврска да врати 50% од примената финансиска поддршка во Буџетот на Република Северна Македонијa.Секој правен субјект кој ќе аплицира и добие средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 го задржал истиот број на вработени како на 31.12.2020 има обврска да врати 20% од вкупниот износ на финансиска поддршка во Буџетот на Република Северна Македонија.Секој правен субјект кој ќе аплицира и ќе му бидат исплатени средства од овој повик, ако на 31.12.2021 има зголемен број на вработени споредено со 31.12.2020 нема обврски за враќање средства во Буџетот на Република Северна Македонијa.
 5. Образец за аплицирање 
  Субјектите до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој повик.
 6. Оценување на пристигнатите пријави:
  Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерство за Економија ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
 7. Начин и рок за аплицирање 
  Пријавата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.Во прилог на пријавата треба да се достави:

  • Копија  од  тековна  состојба  од  уписот  во регистарот   на   други   правни   лица   за регистрација на правното лице не  постара  од шест месеци;  (може да се аплицира електронски или директно во Централен регистар);
  • Копија  од  завршната  сметка  (биланс  на состојба   и   биланс   на   успех)   за   2020 година и копија од завршна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2019 година.
  • Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2020 година согласно закон (може да се преземе електронски или директно во Управата за јавни приходи);
  • Листинг на вработени – преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект (барањето може да се преземе во Агенцијата за вработување или електронски преку порталот на АВРСМ);

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр. 2, 1000 Скопје, или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „Финансиска поддршка за регистрирани игротеки”

Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик или доколку не пристигнат во рамките на рокот за поднесување, ќе се сметаат за некомплетни и/ненавремени и нема да се разгледуваат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 мај 2021 година. 

Пропратни документи:
events-1203275_960_720

Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за компании – оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други

Институција која огласува:
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
25.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021 , а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата,  Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА КОМПАНИИ – ОПЕРАТОРИ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ, АГЕНЦИИ КОИ ОРГАНИЗИРААТ НАСТАНИ И ДРУГИ

Владата на Република Северна Македонија објавува повик за финансиска поддршка на  оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други како дел од шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија и за излез од КОВИД-19 економската криза.

Повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други кои беа спречени да обавуваат дејност со одлука на Владата.

 1. Предмет на поддршка: Финансиска поддршка на оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други
 2. Право на учество имаат трговски друштва регистрирани со примарна/основна приоритетна шифра на дејност:
  • 59.11: Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма
  • 59.20: Снимање на звучни записи и издавање на музички записи
  • 74.20: Фотографски дејности (изработка на фотографии за комерцијални потреби освен изработка на фотографии за патни исправи, училишта, свадби и други настани кои не се од јавен карактер, и не присуствува публика, фотографии за потреби на издаваштво и работење со недвижности, видео снимање на важни случувања од приватен карактер.; Обработка на филмови освен копирање и реставрација или ретуширање на стари фотографии.)
  • 77.39: Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место доколку истите претставуваат професионална радио, телевизиска и телекомуникациска опрема или филмска продукциска опрема
  • 82.30: Организација на состаноци и деловни саеми, освен состаноци и други настани од приватен карактер кои не вклучуваат јавност
  • 90.01: Изведувачка уметност
  • 90.02: Помошни дејности во изведувачката уметност
  • 90.04: Дејности на објектите за културни манифестации
 3. Дополнителни критериуми
  Учество во организирање на јавни настани кое треба да се докаже со доставување на копии од три договори за организирање или изнајмување опрема на јавен настан, како и фактури и банкарски изводи за извршениот промет од ангажманот направени во текот на 2019 година, со кои се докажува поврзаност со организацијата на настанот.
 4. Износ на поддршка 
  Основа за пресметка на поддршката се земаат просечните месечни приходи остварени во 2019 година. Висината на поддршката се пресметува како износ од 30% од просечниот месечен приход. За субјектите кои ќе поднесат пријава на овој повик, а кои се регистрирани во текот на 2019 година основ за пресметка се просечните месечни приходи од денот на основање до крај на 2019 година. Дополнително, секој регистриран активен субјект ќе добие финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен, според бројот на ефективни работни часови, со пресек на 31.12.2020.
 5. Посебни услови за користење на финансиската помош
  Секој правен субјект кој ќе аплицира и на кој ќе му бидат исплатени средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 има намален број на вработени споредено со 31.12.2020 тогаш има обврска да врати 50% од примената финансиска поддршка во Буџетот на Република Северна Македонија.Секој правен субјект кој ќе аплицира и добие средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 го задржал истиот број на вработени како на 31.12.2020 има обврска да врати 20% од вкупниот износ на финансиска поддршка во Буџетот на Република Северна Македонија.Секој правен субјект кој ќе аплицира и ќе му бидат исплатени средства од овој повик, ако на 31.12.2021 има зголемен број на вработени споредено со 31.12.2020 нема обврски за враќање средства во Буџетот на Република Северна Македонија.
 6. Образец за аплицирање 
  Субјектите до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој повик.
 7. Оценување на пристигнатите пријави:
  Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерство за Економија ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
 8. Начин и рок за аплицирање 
  Пријавата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.Во прилог на пријавата треба да се достави:

  • Копија  од  тековна  состојба  од  уписот  во регистарот   на   други   правни   лица   за регистрација на правното лице не  постара  од шест месеци;  (може да се аплицира електронски или директно во Централен регистар);
  • Копија  од  завршната  сметка  (биланс  на состојба   и   биланс   на   успех)   за   2020 година и копија од завршна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2019 година.
  • Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2020 година согласно закон (може да се преземе електронски или директно во Управата за јавни приходи);
  • Листинг на вработени – преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект (барањето може да се преземе во Агенцијата за вработување или електронски преку порталот на АВРСМ);
  • Копија од три договори за организирање или изнајмување опрема на јавен настан, како и фактури и банкарски изводи за извршениот промет од ангажманот направени во текот на 2019 година, со кои се докажува поврзаност со организацијата на настанот.

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ОПЕРАТОРИ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ, АГЕНЦИИ КОИ ОРГАНИЗИРААТ НАСТАНИ И ДРУГИ”.

Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик или доколку не пристигнат во рамките на рокот за поднесување, ќе се сметаат за некомплетни и/ненавремени и нема да се разгледуваат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 мај 2021 година. 

 

Пропратни документи:
Линк од повикот https://vlada.mk/node/25197
restaurant-690569_960_720

Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор

Институција која огласува:
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
25.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021 , а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата,  Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНИ ВРШИТЕЛИ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ КАБАРЕ, НОЌЕН БАР, ДИСКОКЛУБ И ДИСКОКЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

Владата на Република Северна Македонија објавува повик за финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворено во рамки на шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија и за излез од КОВИД-19 економската криза.
Повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор кои беа затворени со одлука на Владата за целосна забрана за посетители – гости.

 1. Предмет на поддршка: Финансиска поддршка на Угостители кои беа затворени со Одлука на Владата.
 2. Право на учество имаат сите лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор кои заклучно со 13.03.2020 има важечка Лиценца за работа.
 3. Износ на поддршка
  Основа за пресметка на поддршката се земаат просечните месечни приходи остварени во 2019 година. Висината на поддршката се пресметува како износ од 30% од просечниот месечен приход. За субјектите кои ќе поднесат пријава на овој повик, а кои се регистрирани во текот на 2019 година основ за пресметка се просечните месечни приходи од денот на основање до крај на 2019 година. Дополнително, секој регистриран активен субјект ќе добие финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен, според бројот на ефективни работни часови, со пресек на 31.12.2020.
 4. Посебни услови за користење на финансиската помош
  Секој правен субјект кој ќе аплицира и на кој ќе му бидат исплатени средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 има намален број на вработени споредено со 31.12.2020 тогаш има обврска да врати 50% од примената финансиска поддршка во Буџетот на Република Северна Македонија.Секој правен субјект кој ќе аплицира и добие средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 го задржал истиот број на вработени како на 31.12.2020 има обврска да врати 20% од вкупниот износ на финансиска поддршка во Буџетот на Република Северна Македонија.Секој правен субјект кој ќе аплицира и ќе му бидат исплатени средства од овој повик, ако на 31.12.2021 има зголемен број на вработени споредено со 31.12.2020 нема обврски за враќање средства во Буџетот на Република Северна Македонија.
 5. Образец за аплицирање
  Субјектите до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој повик.
 6. Оценување на пристигнатите пријави:
  Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерството за Економија ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
 7. Начин и рок за аплицирање 
  Пријавата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.Во прилог на пријавата треба да се достави

  • Копија од Лиценцата за вршење угостителска дејност (Документ издаден од Министерство за економија);
  • Копија  од  тековна  состојба  од  уписот  во регистарот   на   други   правни   лица   за регистрација на правното лице не  постара  од шест месеци;  (може да се аплицира електронски или директно во Централен регистар);
  • Копија  од  завршната  сметка  (биланс  на состојба   и   биланс   на   успех)   за   2020 година и копија од завршна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2019 година.
  • Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2020 година согласно закон (може да се преземе електронски или директно во Управата за јавни приходи);
  • Листинг на вработени – преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект (барањето може да се преземе во Агенцијата за вработување или електронски преку порталот на АВРСМ);

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАНИ ВРШИТЕЛИ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ КАБАРЕ, НОЌЕН БАР, ДИСКОКЛУБ И ДИСКОКЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР.”

Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик или доколку не пристигнат во рамките на рокот за поднесување, ќе се сметаат за некомплетни и/ненавремени и нема да се разгледуваат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 мај 2021 година.

Пропратни документи:
Линк од повикот https://vlada.mk/node/25200
st-marco-3701755_960_720

Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички агенции

Институција која огласува:
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
25.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021 , а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЛИЦЕНЦИРАНИ ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ

Владата на Република Северна Македонија објавува повик за финансиска поддршка за лиценцирани туристички агенции во рамки на шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија и за излез од КОВИД-19 економската криза.

Повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за лиценцирани туристички агенции кои поради ситуацијата со пандемијата беа оневозможени да обавуваат дејност.

1.    Предмет на поддршка: финансиска поддршка за лиценцирани туристички агенции.

2.    Право на учество имаат сите лиценцирани туристички агенции во Република Северна Македонија

3.    Износ на поддршка 

Туристичките агенции со А лиценца ќе добијат најмногу до 5.000 евра, а туристичките агенции со Б лиценца ќе добијат најмногу до 2.000 евра.

4.    Начин на пресметка

Износот на средства кој ќе биде доделен е во зависност од остварениот вкупен приход во 2019 година, бројот на вработени и видот на лиценцата а ќе изнесува од 60.000,00 до 300.000,00 денари за правен субјект и тоа:

За туристичка агенција Б Лиценца

 • за вкупни приходи од 0 – 1.000.000,00 денари – грант во износ од 60.000,00 денари;
 • за вкупни приходи од 1.000.001,00 – 2.500.000,00 денари – грант во износ од 90.000,00 денари;
 • за вкупни приходи над 2.500.001,00 денари – грант во износ од 120.000,00 денари.

За туристичка агенција со А Лиценца

 • за вкупни приходи од 0 – 1.000.000,00 денари – грант во износ од 100.000,00 денари;
 • за вкупни приходи од 1.000.001,00 – 2.500.000,00 денари – грант во износ од 200.000,00 денари;
 • за вкупни приходи над 2.500.001,00 денари – грант во износ од 300.000,00 денари.

Туристичките агенции кои се регистрирани во 2020 и 2021 година и поседуваат Лиценца од Министерство за економија издадена до денот на објавување на јавниот повик на кои ќе им биде одобрен минимален износ согласно видот на Лиценцата.

Туристички агенции со лиценца А кои имаат помалку од 4 вработени ќе им се одобри грант во износ до 180.000 денари.

5.    Посебни услови за користење на финансиската помош

Секој правен субјект кој ќе аплицира и на кој ќе му бидат исплатени средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 има намален број на вработени споредено со 31.12.2020 тогаш има обврска да врати 50% од примената финансиска поддршка во Буџетот на РСМ.

Секој правен субјект кој ќе аплицира и добие средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 го задржал истиот број на вработени како на 31.12.2020 има обврска да врати 20% од вкупниот износ на финансиска поддршка во Буџетот на РСМ.

Секој правен субјект кој ќе аплицира и ќе му бидат исплатени средства од овој повик, ако на 31.12.2021 има зголемен број на вработени споредено со 31.12.2020 нема обврски за враќање средства во Буџетот на РСМ.

6.    Образец за аплицирање 

Субјектите до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој повик.

7.    Оценување на пристигнатите пријави:

Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерството за Економија ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

8.    Начин и рок за аплицирање 

Пријавата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.

Во прилог на пријавата треба да се достави:

 • Копија од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на правното лице не постара од шест месеци; (може да се аплицира електронски или директно во Централен регистар);
 • Копија од завршната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2020 година и копија од завршна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2019 година, освен за туристичките агенции регистрирани во 2019 и 2020 година кои пријавата може да ја поднесат без приложена завршна сметка.
 • Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2020 година согласно закон (може да се преземе електронски или директно во Управата за јавни приходи);
 • Листинг на вработени – преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект (барањето може да се преземе во Агенцијата за вработување или електронски преку порталот на АВРСМ);
 • Лиценца за работа (документ издаден од Министерство за економија).

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ”

Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик или доколку не пристигнат во рамките на рокот за поднесување, ќе се сметаат за некомплетни и/ненавремени и нема да се разгледуваат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 мај 2021 година. 

Пропратни документи:
guide-892121_960_720

Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за туристички водичи

Институција која огласува: 

Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
25.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021 , а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата,  Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

Владата на Република Северна Македонија објавува повик за финансиска поддршка за лиценцирани туристички водичи во рамки на шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија и за излез од КОВИД-19 економската криза.

Повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за регистрирани туристички водичи кои поради ситуацијата со Пандемијата не можеа да обавуваат дејност.

 1. Предмет на поддршка: Финансиска поддршка на туристички водичи кои поради ситуацијата со Пандемијата не можеа да обавуваат дејност.
 2. Право на учество имаат сите физички лица регистрирани како туристички водичи во регистарот на Министерството за Економија кои во текот на 2020 година имале просечен месечен нето приход под 15.000 денари.
 3. Износ на поддршка 
  Финансиската поддршка ќе биде во нето износ од 30.750 денари по лице. 
 4. Образец за аплицирање 
  Апликантите до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој повик.
 5. Оценување на пристигнатите пријави:
  Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерство за Економија ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
 6. Начин и рок за аплицирање 
  Пријавата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.
  Во прилог на пријавата треба да се достави

  • Легитимација за работа  (документ издаден од здружението на туристички водичи и придружници на Северна Македонија);
  • Потврда од агенција за вработување дека не е во редовен работен однос;
  • Договор со туристичка агенција за ангажман како туристички водич во 2019 година

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ.”

Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик или доколку не пристигнат во рамките на рокот за поднесување, ќе се сметаат за некомплетни и/ненавремени и нема да се разгледуваат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 мај 2021 година. 

Пропратни документи:
wedding-1836315_960_720

Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани и категоризирани ресторани за свадби

Институција која огласува: 

Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување:
30.05.2021

Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021 , а Согласно Програма П – Мерки за справување со КОВИД-19 кризата, потпрограма П1 – Мерки за справување со КОВИД 19 кризата,  Влада на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕГИСТРИРАНИ И КАТЕГОРИЗИРАНИ РЕСТОРАНИ ЗА СВАДБИ

Владата на Република Северна Македонија објавува повик за финансиска поддршка регистрирани и категоризирани ресторани за свадби во рамки на шестиот пакет економски мерки за закрепнување на македонската економија за излез од КОВИД-19 економската криза.

Повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за регистрирани и категоризирани ресторани за свадби кои беа затворени со одлука на Владата за целосна забрана за посетители – гости.

1.    Предмет на поддршка: Финансиска поддршка на регистрирани и категоризирани ресторани за свадби кои беа затворени со Одлука на Владата.

2.    Право на учество имаат сите регистрирани и категоризирани ресторани за свадби.

3.    Износ на поддршка 

Основа за пресметка на поддршката се земаат просечните месечни приходи остварени во 2019 година. Висината на поддршката се пресметува како износ од 30% од просечниот месечен приход. За субјектите кои ќе поднесат пријава на овој повик, а кои се регистрирани во текот на 2019 година основ за пресметка се просечните месечни приходи од денот на основање до крај на 2019 година. Дополнително, секој регистриран активен субјект ќе добие финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен, според бројот на ефективни работни часови, со пресек на 31.12.2020.

4.    Посебни услови за користење на финансиската помош

Секој правен субјект кој ќе аплицира и на кој ќе му бидат исплатени средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 има намален број на вработени споредено со 31.12.2020 тогаш има обврска да врати 50% од примената финансиска поддршка во Буџетот на РСМ.

Секој правен субјект кој ќе аплицира и добие средства од овој повик, доколку на 31.12.2021 го задржал истиот број на вработени како на 31.12.2020 има обврска да врати 20% од вкупниот износ на финансиска поддршка во Буџетот на РСМ.

Секој правен субјект кој ќе аплицира и ќе му бидат исплатени средства од овој повик, ако на 31.12.2021 има зголемен број на вработени споредено со 31.12.2020 нема обврски за враќање средства во Буџетот на РСМ.

5.    Образец за аплицирање 

Субјектите до Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат доставуваат ПРИЈАВА на образец кој е составен дел на овој повик.

6.    Оценување на пристигнатите пријави:

Комисија формирана од Генерален Секретаријат и Министерството за Економија ќе ги разгледува поднесените барања и ќе изготви извештај од евалуација, и пресметка за исплата на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. Барањата кои нема да ги содржат потребните податоци согласно овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

7.    Начин и рок за аплицирање 

Пријавата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот, како и изјава со која подносителот на пријавата прифаќа целосна морална, материјална и кривична одговорност за точноста на податоците наведени во пријавата.

Во прилог на пријавата треба да се достави:

 • Решение за категоризација (документ издаден од Министерство за економија),
 • Копија од тековна состојба од уписот  во регистарот на други правни лица за регистрација на правното лице не постара од шест месеци; (може да се аплицира електронски или директно во Централен регистар);
 • Копија од завршната сметка (биланс  на состојба и биланс на успех) за 2020 година и копија од завршна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2019 година;
 • Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2020 година согласно закон (може да се преземе електронски или директно во Управата за јавни приходи);
 • Листинг на вработени – преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект (барањето може да се преземе во Агенцијата за вработување или електронски преку порталот на АВРСМ);

Пријавата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕГИСТРИРАНИ И КАТЕГОРИЗИРАНИ РЕСТОРАНИ ЗА СВАДБИ.”

Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик или доколку не пристигнат во рамките на рокот за поднесување, ќе се сметаат за некомплетни и/ненавремени и нема да се разгледуваат.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 30 мај 2021 година. 

Пропратни документи: