information-1481584_960_720

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ,,ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” И ОБРАЗЕЦ “Б”

Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците

до 10 март 2022 година за поднесоци во хартиена форма, односно до 25 март 2022 година за поднесоци во електронска форма.

Согласно одлуката на Централен регистар на РСМ за продолжување на рокот за поднесување годишна сметка за 2021 година, Управата за јавни приходи информира дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците ,,ДБ”, ,,ДБ-ВП”, ,,ДБ-НП/ВП”, ,,ДЛД-ДБ” и ,,Б” чиј рок на поднесување е усогласен со рокот на поднесување на завршна сметка.

Воедно се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на исправки на образецот ДДВ-04 за даночните периоди од 2021 се продолжува до 25 март 2022 година.

Корисни информации:

Линк до соопштението до УЈП 

unnamed 1

ПРВ ДАНОЧЕН ПЕРИОД ЗА КОЈ ВАЖИ ОДРЕДБАТА ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДДВ Е ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

Рокот за плаќање на пресметаниот и пријавен данок на додадена вредност почнувајќи со даночниот период октомври 2020 година се продолжува за 5 дена, односно за октомври 2020 година беше најдоцна до 30 ноември 2020 година.
Овој период е прв за кој се применува продолжен рок за плаќање на пресметаниот и пријавен ДДВ во даночната пријава (образец ДДВ 04). Оваа одредба за продолжениот рок ќе трае до 31 декември 2021 година, односно последен даночен период за плаќање на ДДВ со продолжен рок е ноември 2021 година.
Соопштение и од УЈП за измените и дополнувањата на Законот за ДДВ кои се однесуваат на продолжениот рок за плаќање на пресметаниот и пријавен ДДВ кои влегоа во сила од 9 ноември 2020 година на следниот линк: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/827.