balloon-395598_960_720

Референтна каматна стапка за пресметуввање на стапката за казнена камата (1 јануари-30 јуни 2023)

Врз основа на член 266-a став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр.18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09 и 123/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Б Ј А В А

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата, за периодот од 1 јануари 2023 година до 30 јуни 2023 година, изнесува 4,75%.

 

Линк до објавата

analytics-3268935_960_720

Зголемување на референтната стапка за пресметка на стапката на казнена камата за периодот 1 јули -31 декември 2022 година

Народната банка на РСМ ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година и истата изнесува 2%.

Стапката е зголемена во однос на периодот 1 јануари – 30 јуни 2022 година, кога изнесуваше 1,25%.
Стапката на законска затезна камата согласно Законот за облигационите односи за:

1. ДОГОВОРИ МЕЃУ ТРГОВЦИ ИЛИ ТРГОВЦИ И ЛИЦА ОД ЈАВНОТО ПРАВО за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година изнесува 12% изминатиот период изнесуваше 11,25%.
2. ДОГОВОРИ МЕЃУ ЛИЦА ОД КОИ БАРЕМ ЕДНОТО НЕ Е ТРГОВЕЦ за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година изнесува 10% – изминатиот период изнесуваше 9,25%.

3. ПАРИЧНИ ОБВРСКИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ВИДОВИ ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година изнесува 10% –  изминатиот период изнесуваше 9,25%.

Овие стапки се однесуваат за обврските изразени во денари.

Податокот за еурибор стапката сè уште не e објавен, што значи дека податоците за стапките за обврските изразени во странска валута ќе Ви ги доставиме дополнително.