balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 5,4%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2022 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2021 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 5,4%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАРТ 2022 година е најдоцна до 15 АПРИЛ 2022 година.

МДБ

Процент на пораст на цените на мало за февруари 2022 – МДБ

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,7%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2022 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2021 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 4,7%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2022 година е најдоцна до 15 МАРТ 2022 година.

balloon-395598_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 4,6% – МДБ

Согласно денешната (14.02.2022 година) информација од Државниот завод за статистика процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,6%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2022 година е најдоцна до 15 ФЕВРУАРИ 2022 година.

balloon-395598_960_720

Процент на кумулативниот пораст на цените на мало за декември 2021

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец декември 2021 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,3%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2021 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2020 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 4,3%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2021 година е најдоцна до 15 ЈАНУАРИ 2022 година.

МДБ

Процент на кумулативниот пораст на цените на мало за ноември 2021

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец НОЕМВРИ 2021 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец НОЕМВРИ 2021 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2020 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 4%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец НОЕМВРИ 2021 година е најдоцна до 15 ДЕКЕМВРИ 2021 година.

balloon-395598_960_720

Процент на пораст на цените на мало за октомври 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ОКТОМВРИ 2021 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 3,8%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ОКТОМВРИ 2021 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2020 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 3,8%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ОКТОМВРИ 2021 година е најдоцна до 15 НОЕМВРИ 2021 година.