percentage-1924521_960_720

ПРОЦЕНТОТ НА КУМУЛАТИВНИОТ ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец ноември 2020 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 0,3%, исто како и за месец октомври 2020 година.
Месечната аконтација за ноември 2020 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемена за 0,3%.
Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ноември е најдоцна до 15 декември 2020 година.