taxes-646512_960_720

ОБЈАВЕНИ ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ

Во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 објавени се:

  • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка,
  • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход и
  • Закон за дополнување на Законот за даночна постапка.

Законите влегоа во сила од 7 декември 2020 година, а некои одредби ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година.