МДБ

ПОРАСТ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЦЕНИ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2021 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 2,2%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2021 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2020 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 2,2%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2021 година е најдоцна до 15 ЈУЛИ 2021 година.