info-146075_960_720

ОБЈАВЕНИ СЕ ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТРИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Во “Службен весник на РСМ” бр.14/23, објавени се формата и содржината на регистрите согласно Законот за вршење сметководствени работи и тоа:
– РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРИПРАВНИЦИ,
– РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ – СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ-ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ,
– РЕГИСТАРОТ НА ДРУШТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ И
– РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СПРОВЕДУВААТ ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ.

ПРЕЗЕМИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК