empty grocery cart in an empty supermarket

ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКА

Во “Службен весник на РСМ” бр.192/23 објавена е:

–  ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКА.

Оваа одлука влезе  во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, односно од 14 септември.

Со оваа одлука се забранува на трговците кои вршат трговија на мало на земјоделски и прехранбени производи да нудат акциска продажба (акција) и промотивна продажба (промоција), со исклучок на алкохолни и безалкохолни пијалоци, при нивно ставање во промет.

Забраната на стоките од оваа одлука ќе сеприменува до 30 ноември 2023 година.

ПРЕЗЕМИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК СО ОДЛУКА