sale-3112120_1280

РЕФЕРЕНТНАТА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ КАЗНЕНА КАМАТА ОД ЈУЛИ ДО ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА ОСТАНУВА ИСТА

Согласно Објавата на НБРСМ, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата, за периодот од 1 јули 2024 година до 31 декември 2024 година, изнесува 6,30%, односно останува иста како и претходното полугодие.

Преземи Објава https://professionalaccount.mk/wp-content/uploads/2024/06/MKD-Објава-на-референтна-стапка-30062024-1.pdf

balloon-395598_960_720

Референтна каматна стапка за пресметуввање на стапката за казнена камата (1 јануари-30 јуни 2023)

Врз основа на член 266-a став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр.18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09 и 123/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Б Ј А В А

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата, за периодот од 1 јануари 2023 година до 30 јуни 2023 година, изнесува 4,75%.

 

Линк до објавата