news-1644696_960_720

Даночно намалување на данок на личен доход за 2022 година

Во “Службен весник на РСМ” бр. 303/21, врз основа на член 10 став (4) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19, 290/20 и 85/21), објавено е даночното намалување за 2022 година, и тоа:

1. Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2022 година на годишно ниво, изнесува 105.456,00 денари.


 2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 8.788,00 денари, согласно со член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.