МДБ

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2022

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец СЕПТЕМВРИ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 10,9%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец СЕПТЕМВРИ 2022 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2021 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 10,9%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец СЕПТЕМВРИ 2022 година е најдоцна до 15 ОКТОМВРИ 2022 година.