МДБ

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2024 (МДБ)

 

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2024 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 2,4%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2024 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2023 (АОП 56 од ДБ за 2023 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 2,4%.

Рoкот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2024 година е најдоцна до 15 ЈУЛИ 2024 година.