discount-1010906_960_720

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2024 (МДБ)

ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2024 (МДБ)

 

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАЈ 2024 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 2,2%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАЈ 2024 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2023 (АОП 56 од ДБ за 2023 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 2,2%.

Рoкот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец МАЈ 2024 година е најдоцна до 15 ЈУНИ 2024 година.