МДБ

Процент на пораст на цените на мало за февруари 2022 – МДБ

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за зголемување на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2022 година е ПОЗИТИВЕН и изнесува 4,7%, што значи дека даночната основа за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2022 година изнесува една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година (АОП 56 од ДБ за 2021 ПОДЕЛЕНО СО 12) зголемена за 4,7%.

Рокот за плаќање на аконтацијата на данокот на добивка за месец ФЕВРУАРИ 2022 година е најдоцна до 15 МАРТ 2022 година.