stack-4786423_960_720 1

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Во собраниска процедура се наоѓа Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход.

Предлог Законот ги содржи следните решенија:

1. Ослободување од плаќање на аконтациите на данокот на личен доход за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година за обврзниците на данокот на личен доход по основ на остварен доход од самостојна дејност и кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на коронавирусот COVID-19.

2. Неоданочување на уплатенaта премиja за доброволно здравствено осигурување (дополнително и приватно здравствено осигурување) на вработените до одреден лимит.

3. Неоданочување на платените тестови за COVID-19 за вработени лица во износ до 9.000 денари на годишно ниво по вработен.

4. Неоданочување на трошоците за доквалификација и обуки на вработените.

5. Неоданочување на даден репроматеријал без надоместок (семенски материјал и производи за заштита на растенија во расадопроизводство) согласно Закон.

6.  Неоданочување на ваучер на  активен  спортист издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот.
и
7.  Доуредување на одредбите за вршителите на самостојна дејност (за амортизација, на начинот на пресметка и плаќање на аконтациите на данокот на доход од самостојна дејност…)