ЦРМ-ДЕ 1

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА (ОБРАЗЕЦ “ДЕ”)

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20, објавен е Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција.

Правилникот влезе во сила од 17 декември 2020 година.

Со измените и дополнувањата на Правилникот објавен е нов Образец “ДЕ”, односно стариот се заменува со нов, кој ќе се пополнува при поднесување на годишната сметка за 2020 година во Централниот регистар.

Централниот регистар известува дека новиот “Образец ДЕ” е веќе поставен во системот.

Известување од ЦРМ https://www.crm.com.mk/mk/vesti/soopshtenie-za-izmena-na-de-obrazetsot-za-godishna-smetka .