2

НАРОДНАТА БАНКА ЈА ОБЈАВИ РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија, ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година и истата изнесува 1,50%.