sale-3112120_960_720

НАМАЛЕН ИЗНОСОТ НА КАМАТА ЗА ЈАВНИ ДАВАЧКИ ДО 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

Согласно Законот за дополнување на Законот за даночна постапка објавен во “Службен весник на РСМ” бр. 290/20 кој влезе во сила од 7 декември 2020 година, износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и наплатува камата во висина од 0,015% (намалена од 0,03%), за секој ден задоцнување до 31 март 2021 година.