18406_slide

КОРИСНИЦИТЕ НА МОЈ ДДВ…

КОРИСНИЦИТЕ НА МОЈ ДДВ КОИ ОДГОВОРИЛЕ ПОТВРДНО НА ОПЦИЈАТА ЗА ДОНАЦИЈА ИМААТ МОЖНОСТ ДА ГО ПРОМЕНАТ ОДГОВОРОТ НАЈДОЦНА ДО 30 ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Корисниците на апликацијата Мој ДДВ кои потврдно одговориле на опцијата за донација на дел од данокот на додадена вредност ќе имаат можност да го променат одговорот се додека е отворена опцијата за избор, но најдоцна до 30.6.2020 година и износот на делот на данокот на додадена вредност за кој се стекнале со правото на враќање за првото календарско тримесечје во 2020 година ќе им биде исплатен на трансакциската сметка до 30 јули 2020 година.

Исто така, од 13 јуни и не подоцна од 31.12.2020 година, враќањето на делот од данокот на додадена вредност пресметан на прометот на македонски добра и услуги се врши во висина од 20% од пресметаниот данок искажан во поединечна фискална сметка. Враќањето на делот од данокот на додадена вредност за прометот на останати добра и услуги се врши во висина од 10% од пресметаниот данок на додадена вредност искажан во поединечна фискална сметка.

Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба со која се пропишани горенаведените измени е објавена во “Службен весник на РСМ” бр.156/20 и влезе во сила од 12 јуни 2020 година.