analytics-3268935_960_720

Зголемување на референтната стапка за пресметка на стапката на казнена камата за периодот 1 јули -31 декември 2022 година

Народната банка на РСМ ја објави референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година и истата изнесува 2%.

Стапката е зголемена во однос на периодот 1 јануари – 30 јуни 2022 година, кога изнесуваше 1,25%.
Стапката на законска затезна камата согласно Законот за облигационите односи за:

1. ДОГОВОРИ МЕЃУ ТРГОВЦИ ИЛИ ТРГОВЦИ И ЛИЦА ОД ЈАВНОТО ПРАВО за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година изнесува 12% изминатиот период изнесуваше 11,25%.
2. ДОГОВОРИ МЕЃУ ЛИЦА ОД КОИ БАРЕМ ЕДНОТО НЕ Е ТРГОВЕЦ за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година изнесува 10% – изминатиот период изнесуваше 9,25%.

3. ПАРИЧНИ ОБВРСКИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ВИДОВИ ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ за периодот од 1 јули до 31 декември 2022 година изнесува 10% –  изминатиот период изнесуваше 9,25%.

Овие стапки се однесуваат за обврските изразени во денари.

Податокот за еурибор стапката сè уште не e објавен, што значи дека податоците за стапките за обврските изразени во странска валута ќе Ви ги доставиме дополнително.