income-tax-4097292_960_720

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2021 ГОДИНА

Во “Службен весник на РСМ” бр. 299/20 од 17.12.2020 година, објавено е даночното намалување за 2021 година врз основа на Законот за данокот на личен доход (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19 и 290/20).

Согласно Објавата на министерот за финансии:

1. Даночното намалување утврдено во Законот за данокот на личен доход, за 2021 година на годишно ниво, изнесува 101.256,00 денари.

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија согласно Законот за данокот на личен доход месечно се утврдува во износ од 8.438,00 денари.

*****Даночното намалување за 2020 година изнесуваше 98.736 на годишно ниво, односно 8.228 месечно.