info-147927_960_720

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ЗА 2024 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Во “Службен весник на РСМ” бр. 263/23 од 12 декември 2023 година објавено е даночото намалување за 2024 година (лично ослободување) врз основа на данокот на личен доход, односно по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19, 290/20, 85/21 и 274/22), министерот за финансии

 

О Б Ј А В У В А

1.Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2024 година на годишно ниво, изнесува 114.480,00 денари.

2.Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 9.540,00 денари, согласно со член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.

 

Напомена: Месечното даночно намалување за 2023 година изнесуваше 9.038 денари, а на годишно ниво 108.456 денари.