1

Купувам Домашно

СО ДОМАШНАТА ПЛАТЕЖНА МОЖЕ ДА СЕ ПЛАЌА И ТЕКСТИЛ, МЕБЕЛ, КНИГИ, СПОРТСКА ОПРЕМА, ОБУВКИ ….

Уредбата со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба е објавена во “Службен весник на РСМ” бр.169/20 и влезе во сила од 22 јуни 2020 година.

Во Уредбата со законска сила за изменување е објавен нов прилог 1 – Дејности за кои може да се плаќа со домашна платежна картичка.

Во новиот прилог се додадени дејности за трговија на мало со текстил, мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, книги, спортска опрема, облека и обувки и предмети од кожа за кои ќе може да се плаќа со домашна платежна картичка.

Во продолжение е новиот Прилог 1.

Прилог 1: Дејности за кои може да се плаќа со домашна платежна картичка

55 Објекти за сместување
55.10 Хотели и слични објекти за сместување (МСС
код: 7011; 3509)
55.20 Одморалишта и останати објекти за пократок
престој (МСС код: 7011; 6513)
55.30 Кампови, автокампови и простори за кампирање (МСС код: 7011; 6513)
55.90 Друг вид на сместување (МСС код: 7011;
6513)
56 Дејности за подготовка на оброци и служење на
xрана
56.10 Ресторани и останати објекти за подготовка и
послужување на xрана (МСС код: 5812; 5814)
56.21 Услуги на доставување на xрана и пијалаци за
посебни прилики (кетеринг) (МСС код: 5811; 5812)
56.29 Останати услуги за подготвување и служење
на xрана (МСС код: 5811; 5812)
56.30 Подготовка и послужување на пијалаци (МСС
код: 5813)
79 Туристички агенции, организатори на патувања
(туроператори) и останати резервациски услуги како и
дејностите поврзани со нив
79.11 Дејности на туристичките агенции (МСС
код: 4722)
79.12 Дејности на организаторите на патувања (туроператори) (МСС код: 4722)
79.90 Останати резервациски услуги и дејности
поврзани со нив (МСС код: 4722)
47 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли
47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со xрана, пијалаци и тутун (МСС
код: 5411; 5310; 5993; 5499)
47.19 Друга трговија на мало во неспецијализирани
продавници (МСС код: 5411; 5310; 5993; 5499)
47.21 Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници (МСС код: 5411; 5310; 5311;
5993; 5499)
47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо
во специјализирани продавници (МСС код: 5422)
47.23 Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници (МСС код: 5422)
47.24 Трговија на мало со леб, печива, колачи и
слатки во специјализирани продавници (МСС код:
5411; 5310; 5441; 5462)
47.25 Трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници (МСС код: 5921)
47.29 Друга трговија на мало со xрана во специјализирани продавници (МСС код: 5411; 5310; 5499)
47.51 Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници (МСС код: 5697, 5699)
47.59 Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници (МСС код: 5712,5719)
47.61 Трговија на мало со книги во специјализирани продавници (МСС код: 5942)
47.64 Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници (МСС код: 5941,5655)
47.71 Трговија на мало со облека во специјализирани продавници (МСС код: 5611, 5651, 5691, 5621,
5699, 5641,5655)
47.72 Трговија на мало со обувки и предмети од
кожа во специјализирани продавници (МСС код: 5661)
47.73 Аптеки (МСС код: 5912)
47.75 Трговија на мало со козметички и тоалетни
препарати во специјализирани продавници (МСС код:
5977)
47.81 Трговија на мало со xрана, пијалаци и тутунски производи на тезги и пазари
47.82 Трговија на мало на тезги и пазари со текстил,
облека и обувки
47.89 Трговија на мало со други стоки на тезги и
пазари
47.91Трговија на мало преку пошта и интернет
47.99 Друга трговија на мало вон продавници, тезги
и пазари
96.02 Фризерски салони и салони за разубавување
(МСС код: 7230)
96.09 Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место (МСС код: 8999)
– Граѓани запишани во регистарот за угостителска
дејност од мал обем за вршење услуги за издавање легла за гости-туристи во домашно сместување (МСС код:
7011; 6513).