Ксенија Чаминска

Магистер по економски науки, овластен сметководител, автор на стручни текстови и прирачници од областа на сметководство, финансиска анализа и даночен консалтинг.
Професионален тренер за управување со финансии, сметководство, анализа на финансии и финансиско известување, длабинска анализа (DuPont Analysis), управување со трошоци, наплата на побарувања.
Финансиски аналитичар и стручно лице за евалуација на предлог проекти со повеќе од 100 завршени обуки од областа на финансиите во земјите на Балканскиот регион, како и во државите на Обединети Арапски Емирати.
Предавач и организатор на обуките за континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители – КПУ

 Email: ksenija_chaminska@yahoo.com