ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО, КАКО И ОБВРСКА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ПРИБАВУВААТ И ПРОДАВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕН РЕДОСЛЕД

Види повеќе

ПОТСЕТУВАЊЕ за усогласување со Правилникот за начинот и постапката за добивање на уверение за сметководител и овластен сметководители и упис во регистар – најдоцна до 24 август 2023

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ (ИСОС) донесе и на својата веб страница објави Правилник

Види повеќе