Елена Блажевска Стаменковска

дипломиран економист, активен учесник во КПУ и специјализирани обуки