Мимоза Богатинова-Кузмановски

Дипломиран економист (департман сметководство и ревизија), овластен сметководител, долгогодишен економски консултант. Автор на стручни текстови и уредник на списанија од сметководствената, даночната и финансиската област.

Активно вклучена како предавач на обуките за континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители – КПУ и други професионални обуки на економско-правни теми.


Email: mimoza@professionalaccount.mk