Гордана Стојановиќ-Пунтевска

дипломиран економист, даночен консултант и регистрационен агент во ЦРМ, комплетно сметководствено работење, специјалист за плати, финансиско работење, работа преку  е-системот на АВРМ