ОБРАЗЕЦОТ ДЛД-ОМА/1 ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДЛД Е ПОСТАВЕН ВО Е-ПДД И РОКОТ ЗА НЕГОВО ПОДНЕСУВАЊЕ Е ПРОДОЛЖЕН ЗАКЛУЧНО СО 14 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Известување од Управата за јавни приходи: ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДЛД ОСТВАРЕН

Види повеќе